Contractenrecht Advocaat voor Advies bij procedures en aansprakelijkheid

Contracten en overeenkomsten komen in allerlei situaties voor. Bijvoorbeeld omdat u een woning gaat huren, een auto koopt of in dienst treedt bij een werkgever. Voor alle betrokken partijen is het belangrijk om afspraken over een product of dienst goed vast te leggen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kunt u problemen voor in de toekomst voorkomen. Omdat contracten over uiteenlopende onderwerpen gaan, is het inwinnen van juridisch advies essentieel. Een goede advocaat contractrecht kan u op allerlei gebieden helpen met het opstellen van een volledig en correct contract dat voldoet aan de laatste wetten en regels van het betreffende rechtsgebied.

Wat is het contractenrecht precies?

Contractenrecht heeft te maken met het sluiten van overeenkomsten tussen twee of meerdere partijen. Het is belangrijk dat afspraken tussen verschillende partijen goed worden vastgelegd. Eén fout in een overeenkomst kan grote gevolgen hebben. Een advocaat of jurist wordt vaak ingeschakeld bij het opstellen van een contract. Zo weet u zeker dat alle afspraken correct en volledig zijn vastgelegd en komt u later niet voor verrassingen te staan. Ook kunt u juridisch advies inwinnen op het moment dat er onenigheid ontstaat over de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat iemand zich niet aan de afspraken houdt of de overeenkomst wil beëindigen.

Wat valt onder het contractenrecht?

Het contractrecht kent verschillende facetten, omdat we in onze samenleving een grote variëteit aan type contracten en overeenkomsten kennen. Juridisch advies omtrent contractrecht wordt vaak gevraagd bij onderwerpen zoals:
• Ingebrekestellingen, wanneer u een overeenkomst wilt ontbinden of een
schadevergoeding wenst wegens wanprestatie, ofwel de afspraken in het
contract worden niet netjes nageleefd. 

• Het opstellen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

• Het opstellen van een overeenkomst van opdracht tussen uitvoerder en aannemer.

• Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, voor het uitvoeren van een project of het doen van een investering.

• Het opstellen van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

• Het opmaken van algemene voorwaarden. Dit wordt vaak gedaan door ondernemers die een product of dienst aanbieden. Deze kunnen u veel tijd besparen bij het opstellen van overeenkomsten, omdat hier de rechten en plichten staan die altijd voor u en uw klanten gelden. 

Door de variëteit in vorm en doel van contracten, kan het complex worden om een goede overeenkomst opstellen. Het inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht helpt u vooruit. Zo weet u zeker dat u een juiste en volledige overeenkomst opstelt en kunt u er ook voor zorgen dat de afspraken goed worden nageleefd.

Hoe wij u als advocaat contractenrecht kunnen bijstaan

Een advocaat contractenrecht kan u helpen bij het opstellen van een goede overeenkomst. De specialisatie die u nodig heeft, hangt af van het type overeenkomst waar het om gaat. Door onze diepgaande kennis van allerlei facetten binnen het Nederlands recht, kunnen we vanuit Heerebout advocaten ondersteunen bij allerlei typen overeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het commercieel contractenrecht, waarbij we u helpen met het opstellen van een koopovereenkomst en algemene voorwaarden. Door onze kennis van het arbeidsrecht kunnen we u helpen met het
opstellen van een arbeidsovereenkomst. Dankzij onze kennis van het ondernemingsrecht denken we graag met u mee over een overeenkomst van opdracht of een samenwerkingsovereenkomst. En tot slot, onze kennis over het huurrecht zorgt ervoor dat we u kunnen helpen met de juridische onderbouwing van een juiste huurovereenkomst.

Diverse overeenkomsten opstellen en beoordelen

Heeft u vragen over het contractenrecht? Dan is het afhankelijk van het type overeenkomst welk rechtsgebied en welk juridisch advies u nodig heeft. Per type overeenkomst leggen we u uit wat eventuele valkuilen kunnen zijn en hoe Heerebout Advocatuur u kan helpen.

Commercieel contractenrecht en koopovereenkomsten

Het commercieel contractenrecht heeft betrekking op overeenkomsten rondom het aanbieden van producten of diensten. Bij het afnemen van duurdere producten wordt vaak een koopovereenkomst getekend, denk hierbij aan de koop of verkoop van een huis, bedrijf of auto. Veel ondernemers stellen daarnaast algemene voorwaarden op waarin de rechten en plichten staan beschreven van zowel de koper als de verkoper. Het opstellen van juiste algemene voorwaarden scheelt veel tijd en geld in de koopovereenkomst. In het koopcontract is met name belangrijk om de koopsom op te nemen, de gegevens van verkoper en koper en de datum van eigendomsoverdracht. Zo voorkomt u eventuele verwarring en kunt u stappen nemen als het product of de zaak niet aan de eisen voldoet.

Opstellen van een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staat beschreven wat de verhouding is tussen werkgever en werknemer. Het opstellen van een juiste arbeidsovereenkomst is heel belangrijk. Zo weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn. Het kan handig zijn een advocaat contractenrecht mee te laten kijken bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Een advocaat weet precies de wettelijke regels rondom de vijf grootste valkuilen:

• De proeftijd. Deze mag maximaal twee maanden bedragen en hangt af van de lengte van het contract.

• De opzegtermijn, ook deze is afhankelijk van de uiteindelijke duur van het arbeidscontract.

• Tussentijds opzegbeding, wat zijn de regels voor werkgever én werknemer wanneer er tussentijds wordt opgezegd?

• De informatieplicht, zorg ervoor dat alle relevante informatie in het contract staat.

• Concurrentiebeding, zorg ervoor dat een concurrentieverbod de juiste bescherming biedt voor de werkgever, maar niet in strijd is met wet- en regelgeving die de werknemer moet beschermen.

Opstellen samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een breed begrip. Het kan gaan om het inhuren van een freelance kracht door een werkgever, maar ook om een relatie met een leverancier, distributeur of een franchiserelatie. Afhankelijk van de relatie en het type bedrijf moet goed worden nagedacht over het maken van afspraken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Doet u dit in een samenwerking? Dan is de vraag wie het recht heeft om het product op de markt te brengen en wie daar het meest aan overhoudt. Het gaat dan dus ook om een verdeling van opbrengsten, wie opdraait voor welke kosten en eventuele andere afspraken over de samenwerking. Het goed vastleggen van afspraken voorkomen problemen voor de toekomst. Als advocaat contractenrecht helpen wij vanuit Heerebout graag mee bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. We kijken goed naar uw situatie, denken met u mee over alle relevante thema’s en zorgen ervoor dat deze goed en volledig worden vastgelegd.

Juridisch advies bij ingebrekestellingen

Een ingebrekestelling komt aan de orde wanneer één van de betrokken partijen zich niet houdt aan de afspraken in een contract of overeenkomst. Denk hierbij aan een koper van een auto die de betalingsregeling niet nakomt. Of een huurovereenkomst waarbij de ruimte allerlei onbekende gebreken blijkt te hebben nadat de huurder intrek heeft genomen in de ruimte. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldige wordt gevraagd om zijn of haar verplichtingen na te komen binnen een bepaalde termijn. Over het algemeen is die termijn twee weken. Indien dit niet gebeurt, kan de schuldeiser na het versturen van een ingebrekestelling de schuldige aansprakelijk stellen. Een ingebrekestelling is niet altijd nodig of van toepassing. Een ingebrekstelling is bijvoorbeeld niet vereist bij het vorderen van een schadevergoeding, het missen van een deadline of gewenste ontbinding van het contract. Heerebout advocaten kan u voorzien van juridisch advies omtrent ingebrekstellingen. Zo weet u of het nodig is een schriftelijke brief te versturen of dat de situatie op een andere manier kan worden opgelost.

Algemene voorwaarden opstellen en beoordelen

Eerder spraken we al over het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden binnen het commercieel contractenrecht. Vaak gaat het hierbij over een overeenkomst tussen een koper en verkoper, waarbij verwezen wordt naar de algemene voorwaarden. Goede algemene voorwaarden kunnen veel geschillen rondom betaling en verwachtingen van een product of dienst voorkomen. Door goed juridisch advies rondom contractrecht in te winnen van Heerebout trapt u niet in de meest voorkomende valkuilen:

• Algemene voorwaarden die niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat de klant niet op tijd op de hoogte is gebracht.

• Onvolledige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld omdat gevolgschade niet is uitgesloten.

• Algemene voorwaarden die onredelijk zijn of in strijd zijn met de wet.

• Algemene voorwaarden die te algemeen zijn. Het overnemen van algemene voorwaarden uit andere documenten is niet aan te raden.

• Algemene voorwaarden die verouderd zijn. Als wetten veranderen, moeten ook de algemene voorwaarden worden aangepast.

Juridisch advies bij contracten geschillen

Volledige en correcte overeenkomsten kunnen vele conflicten en geschillen voorkomen. Indien er toch een discussie ontstaat over de voorwaarden kan een advocaat contractenrecht u bijstaan. Vanuit Heerebout kennen we de regels en wetten rondom de meest voorkomende vormen van overeenkomsten en contracten. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen we u helpen uw situatie in te schatten en u adviseren over uw juridische positie. Zo weet u precies waar u staat en welke juridische stappen u kunt nemen. Wilt u het gesprek aangaan met de tegenpartij? Ook dan kunnen wij ondersteunen door op te treden als gesprekspartner en mediator. We helpen u te komen tot een gunstige oplossing.

Waarom Heerebout Advocatuur voor juridisch advies in het contractenrecht?

Heeft u vragen over het contractenrecht of wilt u contractenrecht advies inwinnen? Bij
Heerebout kijken we goed naar de behoefte van onze cliënten. We denken oplossingsgericht en zoeken samen naar een oplossing die gunstig is voor u. Door onze samenwerking met vaktechnische experts en partijen in zowel de publieke als private sfeer, zijn we in staat om goed advies te geven binnen de verschillende rechtsgebieden. Bent u op zoek naar de beste advocaat op het gebied van contractrecht? Of wilt u meer weten over onze ondersteuning en uw vraag met ons bespreken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek of stel uw vraag via de mail.