Algemene voorwaarden

 1. Heerebout Advocatuur is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34384826. Op alle overeenkomsten die Heerebout Advocatuur sluit zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Heerebout Advocatuur worden verleend. Uitsluitend Heerebout Advocatuur is Opdrachtnemer, nimmer enige aan Heerebout Advocatuur verbonden natuurlijke of rechtspersoon. Niet alleen Heerebout Advocatuur, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Heerebout Advocatuur is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt op voorhand de aangebrachte wijzigingen.
 3. Alle opdrachten komen tot stand met Heerebout Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, artikel 7: 407 lid 2 BW, en artikel 7 : 409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Heerebout Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Behalve in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever worden overlegd over de inschakeling van derden. Heerebout Advocatuur gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Heerebout Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Heerebout Advocatuur in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Heerebout Advocatuur.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Heerebout Advocatuur en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Heerebout Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van Heerebout Advocatuur komt. Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Heerebout Advocatuur.
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht bij de Opdrachtgever met een maximum van € 5.000,-.
 8. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht, waarvoor Heerebout Advocatuur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Heerebout Advocatuur. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever middels voorschotbetaling aan Heerebout Advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt bepaald aan de hand van het op de zaak van Opdrachtgever toepasselijke uurtarief. Zodra het door Opdrachtgever betaalde voorschot (vrijwel) is besteed, ontvangt Opdrachtgever een declaratie met de berekening van het honorarium op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het op de zaak van Opdrachtgever toepasselijke uurtarief, alsmede, indien op de zaak van Opdrachtgever van toepassing, het mondelinge of schriftelijke verzoek om een nieuw door Heerebout Advocatuur vastgesteld voorschotbedrag te betalen. Het toepasselijke uurtarief wordt van tijd tot tijd door Heerebout Advocatuur vastgesteld en kan ook tussentijds eenzijdig worden gewijzigd. Naast het honorarium is de Opdrachtgever verschuldigd de met de werkzaamheden verbonden kosten en verschotten die ten behoeve van de Opdrachtgever door Heerebout Advocatuur zijn betaald alsmede een vergoeding voor vaste kantoorkosten die op 6% van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 10. Heerebout Advocatuur is gerechtigd bedragen die ten behoeve van de Opdrachtgever onder de Stichting Beheer Derdengelden Heerebout worden gestort, te verrekenen met bedragen die zij van Opdrachtgever tegoed heeft, ongeacht of deze bedragen opeisbaar zijn. Zowel de Opdrachtgever als genoemde Stichting geven hiervoor toestemming. Dit beding strekt mede ten behoeve van de Stichting voornoemd.
 11. Ook als geen of niet voldoende voorschotten zijn betaald en de werkzaamheden de betaalde voorschotbedragen hebben overschreden, blijft Opdrachtgever gehouden nadien de werkzaamheden te voldoen conform de overeenkomst.
 12. De betalingstermijn van de door Heerebout Advocatuur aan de Opdrachtgever verzonden declaraties wordt op de declaratie vermeld. Bij gebreke van betaling binnen de op de declaratie vermelde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Heerebout Advocatuur kan een aanmaning bij Opdrachtgever indienen volgens wettelijk voorschrift met een betaaltermijn van veertien dagen. Indien Opdrachtgever deze aanmaning niet binnen deze wettelijk voorgeschreven termijn betaalt, dan heeft Heerebout Advocatuur recht op incassokosten overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten indien het verzuim op of na 1 juli 2012 is ingetreden.
 13. Indien Heerebout Advocatuur genoodzaakt is inning van een of meerdere declaraties in rechte af te dwingen komen naast de in lid 12 van deze Algemene Voorwaarden genoemde buitengerechtelijke kosten alle verdere kosten waaronder onder meer (maar niet limitatief) wettelijke rente over de openstaande bedragen, proceskosten, en gemachtigdensalaris, onverminderd de eventueel over deze kosten verschuldigde BTW, ten laste van Opdrachtgever.
 14. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan wel een voorschot niet wordt betaald, is Heerebout Advocatuur bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel de werkzaamheden binnen het daarvoor in het belang van Opdrachtgever (juridisch) vereiste tijdsbestek niet aan te vangen, ook indien Heerebout Advocatuur de opdrachtgever daarvan niet op de hoogte heeft gesteld. Indien Heerebout Advocatuur gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting van de werkzaamheden, is Heerebout Advocatuur  niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade ten nadele van Opdrachtgever en/of derden die ontstaat als gevolg van de opschorting van die werkzaamheden.
 15. Indien op verzoek van en ten behoeve van Opdrachtgever door Heerebout Advocatuur een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingediend machtigt Opdrachtgever Heerebout Advocatuur om namens Opdrachtgever onvoorwaardelijk met de algemene voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand in te stemmen.
 16. Indien een zaak als betalende zaak is aangenomen en later toch onder de gefinancierde rechtsbijstand blijkt te vallen, dan wordt Opdrachtgever geacht nadrukkelijk afstand te hebben gedaan van de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp. Opdrachtgever wordt altijd van tevoren nadrukkelijk gewezen op de eventuele mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand maar staat zelf in voor de geldigheid van de opdracht met Heerebout Advocatuur als die als betalend wordt overeengekomen en uitgevoerd.
 17. Indien een zaak, die is aangenomen onder een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging vanwege gefinancierde rechtsbijstand, op grond van enig behaald financieel resultaat zal leiden tot intrekking van deze toevoeging door de Raad, zal Opdrachtgever omgaand zorgdragen voor betaling van de door Heerebout Advocatuur aan Opdrachtgever verstrekte declaratie van het door Heerebout Advocatuur gewerkte aantal uren in deze zaak tegen het regulier geldende uurtarief verminderd met het door de Raad aan Heerebout Advocatuur te betalen bedrag voor de gefinancierde rechtsbijstand.
 18. Indien door de Raad voor Rechtsbijstand met betrekking tot een door Heerebout Advocatuur onder gefinancierde rechtsbijstand aangenomen zaak ten behoeve van de behandeling van deze gefinancierde rechtsbijstand stukken worden verlangd waaruit de werkzaamheden van Heerebout Advocatuur kunnen worden afgeleid, dan verleent Opdrachtgever aan Heerebout Advocatuur onvoorwaardelijke toestemming voor het verstrekken van dergelijke stukken aan de Raad.
 19. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het ten einde komen van de opdracht fysiek of digitaal worden bewaard. Indien Opdrachtgever na archivering opnieuw stukken uit het dossier opvraagt zijn daar kosten aan verbonden.
 20. Heerebout Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. De klachtenregeling wordt Opdrachtgever op aanvraag toegezonden. Slaagt Heerebout Advocatuur er niet in de klacht van Opdrachtgever te verhelpen dan kan Opdrachtgever deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor van Heerebout Advocatuur ter inzage ligt.
 21. Door toezending van de brief van Heerebout Advocatuur aan Opdrachtgever ter bevestiging van de aanvaarding van de opdracht van Opdrachtgever, komt het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur tot stand tussen Opdrachtgever en Heerebout Advocatuur.
 22. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Heerebout Advocatuur wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Heerebout Advocatuur voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd en wel uitsluitend aan de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Onverminderd het recht van Heerebout Advocatuur de zaak zelf bij een andere Nederlandse rechter neer te leggen.